سوال های متداول

سوالاتمتدوال

بازیکچیست؟

بازیکفروشگاهبازیهایموبایلیارائهشدهتوسطایرانسلاستکهدرآنمیتوانیدداغترینوجدیدترینبازیهاراازسراسرجهانپیداکنید!

چگونهبازیکرودانلودکنم؟

بازیکرومیتوانازسایتبازیکhttp://www.bazik.mobi/دانلودکردویابهپرتالایرانسلبهآدرسhttp://bazik.irancell.ir/مراجعهکرد.

کلوپVIPبازیکچیست؟

کلوپVIPیکپکیجعضویتروزانهاستکهامتیازاتبیشتریرابرایاعضاقائلمیشود.اعضایکلوپVIPمیتوانندکلیهبازیهایبازیکرارایگاندانلودکنندوبدونمحدودیتبازیکنند!همچنینبرایاعضا20%تخفیفدرونبرنامهای(مثلGEM،الماس،سکهوغیره)وجوددارد!بهعلاوهاینکهایناعضاپکیجهایرایگانهدیهدرکمپینهایمختلفدریافتمیکنند!

باعضویتدرکلوپVIPبازیکبرایاولینبارمیتوانسهروزرایگانبازیدانلود.ودرصورتجذابنبودنبازیکروبدونپرداختهیچهزینهایترککرد.

چگونهدرکلوپVIPثبتنامکنم؟

باارسالعدد1بهشماره7372139میتوانعضوVIPشدیااینکهدرداخلوبسایتواپلیکیشنبازیکاینکارراانجامداد.آدرسوبسایتبازیک:http://bazik.mobi

چگونهعضویتخودراازکلوپVIPلغوکنم؟

عضویتبازیکراهمازطریقپیامکوهمازطریقپرتالواپلیکیشنبازیکمیتوانلغوکرد.

برایلغوعضویتازطریقپیامکبایستیعددLبهشماره7372139ارسالشود.

نحوهبازیابیرمزعبوربهچهشکلاست؟

واردبازیکشوید،->رویپروفایلکلیککنیک،->«ورود»روبزنید،روی«رمزعبوررافراموشکردهاید»بهزحمتکلیککنید.بعداینکهشمارهموبالتونراواردکردید،‌یککدبراتونپیامکمیشهکهاینجاواردکنیدوتمام!

هزینهعضویتدرکلوپVIPچقدراست؟

300توماندرهرروز

چهمدتپسازدرخواست،عضویتکلوپVIPلغومیشود؟

لغوبهصورتآنیانجاممیشود.ولیتاپایانهماندورهشماکاربرVIPهستیدومیتوانیدهمچنانازخدماتکلوپVIPبازیکاستفادهکنید.دورهمربوطبهنوعبستهعضویتدارد(روزانه،هفتگی،ماهانه)

آیاامکاناستفادهازبازیهایرایگاندرصورتعدمعضویتدرکلوپVIPوجوددارد؟

بله،دردسته"بازیهایمجانی"میتوانبازیهایرایگانیبسیاریپیداکرد.

اگرنخواهمعضوکلوپVIPبشوم،چگونهبازیهارابازکنم؟

درموردبازیهایپولی،باپرداختهزینهبازیبهصورتجداگانهمیتوانیدآنرابازیکنید.بازیهایرایگانهمرایگانهستند.

چرادیگهنمیتونمازامتیازاتعضویتVIPاستفادهکنم؟(باورکنعضویتمرولغونکردم!)

اگرعضوVIPهستیدولینمی‌توانیدازخدماتVIPبهرهببرید،احتمالااعتبارکافیندارید.برایاستفادهازخدماتVIPابتداحسابخودراشارژکنید.